Звіт

Директора школи І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва

Литвина Валерія Олексійовича

перед педагогічним колективом та громадськістю

про роботу в 2018-2019 навчальному році

 

У 2018/2019 навчальному році зусилля педагогічного колективу школи І-ІІІ ступенів №122 міста Києва були спрямовані на забезпечення рівного доступу здобувачів до якісної освіти, удосконалення рівня освітнього процесу та якості освітньої діяльності, їхособистісно зорієнтованої спрямованості, всебічний розвиток особистості, талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей школярів, формування у них цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, стимулювання мотивації навчання, підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Завдання, визначені на початок навчального року, успішно реалізувались в різних напрямках. Моніторинг рівня освіти учнів та методична робота з педагогічними кадрами демонструють певну позитивну динаміку. Це свідчить про ефективність роботи педагогічного колективу у творчій співпраці з батьківською громадськістю та органами управління освітою.

Система науково-методичної роботи в школі спрямована на формування та розвиток професійної компетентності вчителів, стимулювання педагогічної творчості, продукування цікавих педагогічних ідей, раціональне застосування освітніх методик і технологій з формування в учнів ключових компетенностей та ціннісних орієнтацій. У 2019 р. педагогічний колектив  завершує  роботу  надстратегічною  темою 2014-2019 рр „Формування загальнопізнавальних умінь та навичок як основи  розвитку інтелектуальної культури особистості“. Тому у 2018-2019 навчальному році  було проведено роботу з проблеми „Створення  системи роботи школи з формування загальнопізнавальних умінь та навичок як основи  розвитку інтелектуальної культури особистості”. Актуальність обраних тем зумовлена необхідністю впровадження нового змісту освіти на засадах компетентнісного навчання.З метою пошуку шляхів розв’язання проблеми, удосконалення освітньої діяльності було акцентовано увагу на питаннях мотивації учнів до навчання через впровадження у педагогічну практику передових технологій. реалізації дидактичних умов формування та розвитку в учнів загально пізнавальних компетентностей; застосування інноваційні виховних технології розвитку інтелектуальної культури учня. Вчителі активно залучаються до участі в роботі семінарів, студій, тощо.

Пріоритетними напрямами роботи у 2018/2019 навчальному році були такі:

  • практичне впровадження концепції НУШ;
  • створення в закладі безпечного освітнього середовища.

Освітній  процес було організовано за освітньою програмою  школи І-ІІІ ступенів №122 міста Києва, схваленою педагогічною радою. З метою забезпечення якості освітнього процесу здійснювався моніторинг виконання навчальних програм, методичний та психологічний супровід. Важливою складовою освітнього процесу закладу були гуртки і спортивні секції, позаурочні виховні заходи.

Враховуючи те, що 2018-2019 навчальний рік проходив під гаслом практичного запровадження концепції «Нова українська школа», в закладі було продовжено науково-методичний проект, мета якого — навчитися працювати за стандартами НУШ. Актуальні питання реалізації принципів Нової української школи, впровадження нового законодавства України про освіту були обговорені під час різноманітних методичних заходів висвітлено досвід вчителів та проаналізовано роль методичних об’єднань у впровадженні інноваційних технологій для розвитку пізнавальної активності учнів при вивченні навчальних предметів. Під час методичного засідання вчителі початкових класів спільно з колегами — вчителями англійської мови, фізкультури, музичного мистецтва обговорили матеріали модулів курсів підвищення кваліфікації, у творчих дискусіях ділились досвідом застосування запропонованих методик в сучасних реаліях та моделювали ситуації застосування певних стратегій та практик в роботі заДержавним стандартом початкової освіти. Реалізація проекту сприяла тому, що вчителі початкових класів відкрили для себе світ інших підходів до навчання дітей молодшого шкільного віку в умовах реформи освіти, яка перебудовує школу з надання знань до школи компетентностей для життя у сучасному часі. В ході реалізації проекту «Нова українська школа: практична реалізація» здійснено заходи з метою розвитку професійної компетентності вчителів з питань педагогіки та психології як одного з найвагоміших чинників успішного здійснення освітніх реформ. Під час засідань шкільних МО, семінарів, нарад, майстер-класів вчителі мали можливість сконструювати професійні моделі створення умов для розвитку індивідуальності учнів, їх продуктивної активності та творчості, розвитку пізнавальних здібностей, емоційно-вольової сфери, формування комунікативних навичок, визначити алгоритм роботи учителя з учнями і батьками. На засіданнях педагогічної ради школи висвітлено науково-теоретичний та практичний аспекти формування  інтелектуальної культури особистості як складової якісного освітнього процесу, учасники засідання взяли участь у методичній панорамі моделювання ефективного уроку (серпень 2018, грудень 2018, червень 2019). Практичним психологом Мартиненко І.І. проведено мотиваційний тренінг з розвитку професійної компетентності, пошуку та реалізації творчого потенціалу  педагогів (серпень 2018).

2018/2019 н.р. — рік НУШ. Усі першокласники були зараховані до школи відповідно до нової інструкції, навчались за новим Державним стандартом початкової освіти, складеним згідно з Концепцією НУШ та новим Законом про освіту. На підготовку закладу до роботи в умовах НУШ було використано кошти державної субвенції (перепідготовка педагогічних кадрів, меблі, обладнання (комп’ютерна та офісна техніка в класі), дидактичне забезпечення), благодійна допомога від LEGO Fondation. Створення освітнього середовища, — одна зі складових НУШ. Тому класні приміщення для перших класів не просто облаштованоновими меблями та обладнанням, було створено простір, що мотивував до навчання, до творчості і дававможливість спостерігати за діяльністю учнів в усіх (8) осередках. Вчителі використовували мультимедійні засоби навчання, ігрові технології, мобільність одномісних парт і стільців створює можливості трансформувати простір для групової роботи. Здійснювалось оцінювання результатів навчання та особистих досягнень у першому класі, яке має формувальний характер. У кожного учня наявне свідоцтво досягнень.

Під час засідання педагогічної ради на тему „Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів”були розкриті питання сучасних  форм і способів контролю знань, класифікація контролю, розроблені  рекомендаційні матеріали  для правильного, результативного підбору запитаньта коректного створення  тестів для тематичного оцінювання учнів (лютий 2019).

Під час Семінару-практикум на тему „ Система роботи МО з формування загальнопізнавальних умінь і навичок ”  вчителі демонстрували  напрацьований   досвід  щодо способів  активізації пізнавальної діяльності  учнів, застосування  різних форм, методів і прийомів роботи, збагачений  новими, нетрадиційними підходами,  з метою формування  глибокої зацікавленості дітей предметом, активізації  їх пізнавальної  активності.

Під час шкільної панорамипедагогічної майстерності вчителі продемонстрували власний досвід  формування в учнів ключових компетентностей  та застосування  інноваційних технологій  в освітній діяльності (грудень 2018 – лютий 2019).

Під час Тижня педагогічної майстерності молодих вчителів наші молоді педагоги демонстрували своє творче бачення застосування методів навчання (квітень 2019).

Робота  шкільних методичних об’єднаньнад шкільною науково-методичною проблемою протягом 2018/2019 н. р. була презентована також низкою методичних проектів — предметних тижнів «Шевченківські дні», з основ здоров’я  у початкових класах ”, з правового виховання, занглійської мови”, природничих наук”, протягом яких були продемонстровані цікаві методичні прийоми, досвід творчого застосування педагогічних технологій.

У 2018/2019 н. р. вчителі активно впроваджували інновації в шкільний освітній простір. Оптимальний вибір педагогічних технологій, творче застосування дидактичних ігор, реалізація інтегрованого, діяльнісного та дослідницького підходів з метою формування в учнів ключових компетентностей притаманні освітній діяльності Онищенко М.М.. Синергія спільної творчості учнів та вчителя сприяла ефективності освітнього процесу, організованому молодими вчителями Булигою О.В. та Гончаренко Т.В. Оптимальна організація освітнього процесу характерна для уроків Грачової О.А.. Цикл відеоуроків з математики для 5 класу, створених Ярмолюк О.С., — чудова можливість для дистанційного навчання. Щоб мотивувати учнів до пізнання Дука В.С. провела брейн-ринги з хімії та біології, застосовувала інтеграцію та проектну технологію, створила відеоурок для 10-класників. Високим рівнем відзначалась освітня діяльність Сосновської Л.Г., Давиденко І.М., Литвина В.О., Куріленка В.М., Погребної Л.А., Сушко В.В.. Застосування проектних технологій, креативний підхід Головні О.А. до формування математичних компетентностей за допомогою інтеграції з іншими освітніми галузями (предметами) значно посприяв усвідомленню учнями практичного значення набутих знань, вмінню застосовувати їх в житті. Технології музейної педагогіки на уроках та під час  позаурочних заходів широко застосовує Шенцев Є.В.. Педагогічна творчість Васильєвої Л.М.— це уроки та літературні заходи за оригінальними власними сценаріями, для яких характерна інтеграція літератури, історії, мистецтва, що мотивують до пізнання, формують критичне мислення, патріотизм. Свій досвід на засіданні районного МО презентувала Баляс Т.М. Креативністю, творчим застосування педагогічних технологій та різноманітних форм роботи відзначались заходи, проведені класними керівниками 1-4, 5-8 класів, спрямовані на формування ціннісних орієнтацій учнів. Торбенко І.В., Баляс Т.М., Петренко В.І. мотивують учнів до творчості, сприяють їх позитивній презентації. Квест, руханки і флешмоби, випуск шкільної газети і краєзнавчий урок, організовані педагогом-організатором Калашниковою О.О. сприяли залученню широкого кола учнів до співтворчості, вияву їх здібностей, креативності, творчої ініціативи, мотивували до взаємодії і набуття нових компетентностей. Подякою Міністерства молоді та спорту України відзначено Меженського І.В.. Творчою лабораторією застосування цілого спектра освітніх технологій і стратегій для організації дозвілля учнів під час канікул став табір відпочинку з денним перебуванням школярів, який працював на базі школи у червні 2019 року. Педагогічна майстерність наших вчителів, високий організаційний рівень цієї табірної зміни стали важливими чинниками зростання позитивного іміджу закладу.

В школі створено сприятливі умови для пошуку та розвитку талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей школярів. У 2018/2019 навчальному році учні школи посіли 11 призових місць на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Призерами ІІІ (міського) етапу олімпіади з образотворчого мистецтва стали учениця 10 класу Лісова Анна, яка виборола І місце, та учениця 8-Б класу Богданець Дар’я, яка посіла ІІ місце.

З метою сприяння популяризації наукових знань, формування та розвитку компетентностей  навчання впродовж життя, умінь проводити пошукову та дослідницьку роботу, критичного мислення, учнів залучено до науково-дослідницької діяльності. В ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсах взяли участь 58 учнів, з них посіли призові місця – 12, у конкурсі МАН – 2 учні, призерів – 1.Протягом цього навчального року з підготовки учасників та призерів предметних олімпіад та конкурсів МАН вчителів зновунайбільш результативною була робота МО вчителів філології , вчителів образотворчого мистецтва,  математики, історії:

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад зукраїнської мови та літератури

місце ПІБ учнів, що посіли призові місця ПІБ вчителів, що підготували
ІІІ Лісова Анна Олегівна Сосновська Любов Григорівна
ІІІ Куценко ІринаІгорівна Давиденко Ірина Миколаївна
ІІІ Середюк Анна В’ячеславівна Давиденко Ірина Миколаївна

ІІ етап конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика

І Лісова Анна Олегівна Сосновська Любов Григорівна
ІІІ Середюк Анна В’ячеславівна Давиденко Ірина Миколаївна

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з комп’ютерної  анімації

І Морозовська Марина Андріївна Савченко Олександра Олександрівна

ІІ етапКонкурсуім..Т Шевченка

ІІ Куценко Ірина Ігорівна Давиденко Ірина Миколаївна
ІІІ Лісова Анна Олегівна Сосновська Любов Григорівна

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики

ІІІ Оберемко Денис Євгенійович Ярмолюк Оксана Станіславівна

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з образотворчого мистецтва

ІІІ Гойдешко Вікторія Євгенівна Торбенко Ірина Володимирівна
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізкультури
І Остапенко Владислав Куріленко Віктор Миколайович
І Мілько Вікторія Куріленко Віктор Миколайович

МАН

Успішною була участь наших учнів в районних творчих конкурсах читців позії Т.Шевченка (Мілько В. (11) – І місце, кер. Сосновська Л.Г.), «Бурштинове намисто» (6-А, ІІ місце, кер. Калашникова О.О.), «Край, в якому я живу» (Самутіна Є., кер. Калашникова О.О.). Переможцями районного та бронзовими призерами міського чемпіонату стала шкільні волейбольна команда юнаків (кер. Меженський І.В., Куріленко В.М.).

Впроваджено шкільні освітні проекти «Інтелектуальні ігри» з хімії та біології, історії, географії. Організовано виставки творчих робіт учнів.

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р,Концепції національно-патріотичного вихованнядітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 №64, листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році» виховна робота була спрямована на виконання таких завдань:

– формування в учнів компетентностей, важливих для успішної соціалізації особистості;

– впровадження демократичної культури, захист прав дитини і формування демократичних цінностей;

– запобігання та протидія таким негативним явищам серед дітей та учнівської молоді як насильство, кібертретирування, булінг тощо,

– формування у дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, відновленню психологічної рівноваги,

– запобігання та протидія торгівлі людьми, формування у школярів таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей та набуття відповідних компетентностей;

– формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних орієнтирів, виховання національно свідомої, духовно багатої, фізично досконалої особистості;

– профілактика девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх;

– профілактика залежностей та шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я як найвищої соціальної цінності;

– формування в школі творчого середовища, залучення учнів в позаурочний час до  спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів з метою їх позитивної самореалізації, соціалізації;

– розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, учнів і батьків на засадах педагогіки партнерства

Проведено системну змістовну роботу з метою створення безпечного освітнього середовища. Особлива увага надавалась захисту учнів від будь-яких форм дискримінації, насильства. Здійснювався методичний та психологічний супровід. Змістовну роботу проведено психологом Мартиненко І.І.Впроваджено Науково-практичний методичний проект #СтопБулінг

23.10.2018 під час класної години учні «Насильству – ні!» 5-А класу набували життєво важливих соціальних, комунікативних компетентностей для розвитку міжособистісних відносин, заснованих на взаємній повазі, недопущенні насильства, спільній діяльності. Для здобувачів освіти 5-х, 8-х, 9-х класів школи проведено цикл тренінгових занять з метою профілактики конфліктів в учнівському середовищі (протягом навчального року):

– під час заняття «Спілкування з однолітками» учні 5 класів розвивали комунікативні компетентності, вчились протидіяти насиллю (булінгу) в учнівському середовищі;

– для учнів8-х класів проведено заняття #СтопБулінг, спрямоване на формування соціально важливих компетентностей — нетерпимості до проявів агресії, емпатії до жертв насилля, навичок надання і отримання допомоги;восьмикласники розробляли стратегії подолання булінгу;

– «Безпека спілкування в інтернеті» — тема занять для учнів 9-х класів; Протидіяти проявам насильства в середовищі учнівської молоді, кібербулінгу, вміння критично мислити, враховувати переваги й недоліки спілкування в інтернеті, захищати персональні дані — ці соціально значимі компетентності допоможуть дев’ятикласникам уникати ризикованої поведінки в мережі;

– 15.01.2019проведено заняття із використанням вправ з метафоричними асоціативними картками (МАК), які допомагають встановити комфортну емоційну атмосферу для всіх учасників, сприяють інтересу до самопізнання та саморозвитку особистості. Через пошук свого ресурсного стану та виявлення творчого потенціалу, школярі розвивають комунікативні компетентності, оптимізують взаємовідносини в групах та класних колективах, вчаться розв’язувати конфліктні ситуації.

28.03.2019 в школі І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва відбулось засідання педагогічної ради «Безпечне освітнє середовище. Правові аспекти. Психолого-педагогічні умови створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації».Директор школи В.Литвин наголосив на актуальності даного питання, важливості створення середовища безпечного для всіх учасників освітнього процесу.Заступник директора з виховної роботи Л.Терещенко звернула увагу присутніх на безпечне освітнє середовище як умову забезпечення якості освітнього процесу, на важливий критерії його оцінювання — захист здобувачів освіти від будь-яких форм насильства та дискримінації. Висвітлено правові аспекти, алгоритм діяльності закладу освіти як суб’єкта міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та протидії доманьому насильсту, цькуванню (булінгу), значення педагогічного спостереження за дітьми, уважного ставлення до виявлення у дитини ознак потерпілої від насильства, роль вчителя як медіатора у розв’язанні конфліктів між учнями, важливість комунікації з батьками школярів.З урахуванням проблем закладу запропоновано практичні поради:інноваційні форми організаціїроботи з учнівськимиколективами з метою запобігання насильству, булінгу; навчання підлітків протидіяти вербальній та психологічній агресії, зводити її нанівець; методи реагування на на спалахи агресії учнів для цивілізованого, без завдання шкоди оточуючим, виходу із ситуації;способи корекції поведінки агресивної дитини;психологічна резилентність педагога.Серед запропонованих форм роботи з колективами учнів було виділено значення ролі вчителя як фасилітатора.Практичний психолог Мартиненко І.І. надала консультації:розвиток емоційного інтелекту; фасилітативний супровід емоційних бар’єрів у підлітковому віці як умова збереження психологічного здоров’я; самооцінка емоційної компетентності вчителя.Учасники засідання активно обговорювали запропоновані форми і методи роботи, результати проведених під час підготовки до педради анкетувань, ділились власним досвідом, долучились до  створення портрету емоційної людини.

11.04.2019 колектив 5-Б класу взяв участь в тренінгу «Безпека дитини», який було організовано на базі бібліотеки імені Марка Вовчка ЦБС Голосіївського району м. Києва з метою формування в учнів правової, громадянської, комунікативної компетентностей, попередження насильства, цькування (булінгу) в підлітковому середовищі, запобігання конфліктам в міжособистісному спілкуванні.

Впроваджено просвітницькі та культурологічні проекти краєзнавчого спрямування «Історія Китаєва», «Люби і знай свій рідний край», «Київ — моє рідне місто». 22.09.2018 шкільна команда «Надія» у складі учнів 10 класу брала участь в районному етапі вишколу-гри «Козак-Квест 2018».20.10.2018 учні 7-Б класу взяли участь в ХХ етапі «Оболонська набережна» довгострокової міської акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай свій край — пізнай себе».17.11.2018 команда учнів 7-А класу взяла участь в XIV етапі міської гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва «Краєзнавчий квест» за маршрутом «Оболонська набережна», який проводитився Комунальним позашкільним навчальним закладом «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»за підтримки за підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 25 квітня 2019 року команда учнів школи взяла участь в районній краєзнавчій пішохідній квест-грі «Голосіївський експрес». Цікаві факти з історії та краєзнавства, захопливий пошук і нові відкриття, спілкування з друзями і командний дух —це незабутні враження 6-А класу школи І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва від квесту в Національному Музеї історії України з нагоди Дня Києва.

Членами шкільної ради було проведено віртуальну екскурсію рідним краєм «Моя маленька Батьківщина».За допомогою колеса часу учні поринули в минулі століття – в часи, коли наша місцевість Китаїв, яку в історичних дослідженнях пов‘язують з літописним містом Пересічень, була форпостом Києва. Про свої історичні дослідження цієї теми розповів присутнім учень 10-го класу Кірович Назар. Цікаву сторінку історії  «Грушевський в Китаєві» розкрила екскурсовод Самутіна Єлизавета. Ця тема сьогодні дуже актуальна , оскільки 2018 року відзначається 100-річчя Української революції, а  М. Грушевський – яскрава постать в історії державотворення України.Експозиція шкільного музею про життя і бойовий шлях випускниці нашої школи – юної героїні Марії  Боровиченко розкрила присутнім героїчну сторінку історії України у Другій Світовій війні. Екскурсію провела екскурсовод музею Дрівінська Вікторія .Учні 9-го класу яскраво та емоційно розповіли про одну з найдраматичніших і героїчних сторінок новітньої історії – оборону Донецького аеропорту.Подорожуючі у часі, учні брали активну участь в обговоренні значення слова патріотизм та важливість активної життєвої позиції кожного в розбудові нашої держави.

Впроваджено освітньо-виховний проект «Музейна педагогіка». Використання музейних фондів є надзвичайно потужною мотиваційною силою засвоєння новихзнань, організації науково-дослідницької роботи дітей та шкільної молоді. Творче застосування музейної педагогіки сприяє формуванню у школярів критичного мислення, вихованню національно свідомої, духовно багатої особистості. Проведено цикли уроків історії в «Музеї совєтської окупації», в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, уроки української літератури в музеях П. Тичини, М. Рильського, Т.Шевченка, Музеї книги і друкарства України.

Удосконалено роботу з патріотичного виховання учнівської молоді. Формуванню у школярів громадянських компетентностей, розвитку у них історичної пам’яті і критичного мислення сприяла реалізація освітньо-мистецьких проектів «Під Божим Покровом, з любов`ю і вірою за Україну, із прагненням миру!», присвячених Дню Захисника України, Дню Збройних сил України, Дню пам’яті і примирення, участь в благочинних акціях, спрямованих на підтримку учасників АТО. Розвивалась співпраця з Центральним клінічним госпіталем Державної прикордонної служби України. 16 січня — День вшанування захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. 22 січня відзначається День Соборності України.

Під час Уроку-Реквієму учні 10-11 класів спільно з вчителькою зарубіжної літератури Васильєвою Л.М. озвучили  спогади киян – свідків Великого Голоду. Людмила Миколаївна акцентувала увагу на фактах про Голодомор саме в нашій місцевості — в Китаєві, на Мишоловці, Корчуватому, у Пирогові. Було дано правову оцінку Голодомору в Україні 1932-1933 років як злочину геноциду.

21.01.2019 в школі для учнів старших класів вчителькою зарубіжної літератури Васильєвою Л.М. проведено Урок «Кіборги вистояли! Не вистояв бетон!». Роман-бестселер Артура Хейлі «Аеропорт», твори Ремарка, фрагменти документального кіно та інтерв’юіз захисниками Донецького аеропорту сприяли усвідомленню старшокласниками  подвигу кіборгів — захисників терміналів Донецького аеропорту, незламності та бойового духу українського війська.

Шкільна команда взяла участь у районному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 2018/2019 навчального року.

Цікаві для учнів культурологічні проекти було реалізовано завдяки плідній співпраці закладу із бібліотекою ім. Марка Вовчка ЦБС Голосіївського району та співочим гуртом «Голосіївське відлуння».12.10.2018  зустріч учнів 7-11 класів із пісенним гуртом «Голосіївське відлуння» присвячена Дню захисника України. Звучали пісні, поезія про славних захисників України.13.12.2018 завдяки співочому гурту «Голосіївське відлуння» учні нашої школи долучились до фольклорного обряду «Кусання калити». 13.03.2019 учні 9-10 класів разом із співочим колективом «Голосіївське відлуння» та працівниками бібліотеки ім. М. Вовчка ЦБС Голосіївського району м. Києва взяли участь у музично-поетичній мандрівці «Світе тихий, краю милий — моя Україно», присвяченій 205-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка.24.04.2019 у співпраці з бібліотекою імені Марка Вовчка ЦБС Голосіївського району м. Києва в 10 класі проведено круглий стіл «Чорнобильська молитва. 33 роки Чорнобиль в реальності та в літературі». Гостем заходу став вчений, журналіст і письменник Дмитро Беляєв.

З метою формування правової компетентності учнівської молоді проведено заходи за участю представників сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві. Учнів залучено до тематичних творчих конкурсів.З нагоди Дня місцевого самоврядування та проголошення Загальної декларації прав людини учні 10-11 класів зустрілися з кандидатом історичних наук Олександром Ластоверовим, начальником архівного відділу Інституту історії  АН України. Темою бесіди стала Конституція П. Орлика.

У грудні 2018 року в школі було проведено заходи Всеукраїнського тижня права.06.12.2018 старшокласники спілкувались з правозахисником, юристом Едуардом Багіровим. Коло обговорених питань — права й обов’язки дітей, відповідальність за правопорушення неповнолітніх.Також в рамках тижня у класних колективах було проведено Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. Учні 9-х класів зустрілись з Богданом Остапчуком, старшим інспектором з особливих доручень Управління із забезпечення прав людини ГУ НП України в м. Києві. Під час бесіди «Сім’я, дитина, суспільство» обговорювались питання реалізації прав дитини.Бібліотечний урок «Права дитини» проведено для учнів 4-х класів. Подорожуючи сторінками улюблених книг, діти складали панно із різнобарвних квітів – прав дитини, усвідомлювали важливість поваги до прав людини.

19.12.2018 під час зустрічі з представниками Голосіївського УП НП України учні обговорили питання реалізації прав дитини та відповідальності за вчинення протиправних дій.

З метою попередження негативних явищ, насильства в учнівському середовищі впроваджено проекти «Курс на здоровий спосіб життя», з психологічної просвіти школярів «Взаєморозуміння і співпраця» з використанням казко- та арт-терапії. Діти і підлітки охоче беруть участь у цих розвивальних, тренінгових заняттях.

У школі традиційно великого значення надається спортивно-масовй роботі. Проведено шкільні турніри з волейболу, естафети, товариські матчі з баскетболу між командами учнів та випускників. Шкільна команда перемогла в районному етапі змагань «Шкільної волейбольної ліги», стала бронзовим призером міського етапу чемпіоната України з волейболу серед команд юнаків.

Розвивалась мережа секцій, робота яких фінансується з бюджету. Учні закладу, які відвідують їх заняття у 2018/2019 навчальному році мають вагомі здобутки: вихованці секції «Лижні гонки» КДЮСШ № 15 м. Києва неодноразово ставали призерами та переможцями змагань, перемагали на трасах чемпіонатів України; призерами районних та міських змагань є вихованці туристично-краєзнавчого гуртка «Пригода» БДЮТ Голосіївського району; призерами клубного чемпіонату стали вихованці секції бейсболу КДЮСШ № 22 «Олімп» м. Києва.

Впровадження демократичної культури — вагомий чинник успішної діяльності закладу освіти. Протягом звітного періоду приділено значну увагу розвитку дієвих органів учнівського самоврядування. Суттєво активізувалась діяльність ради учнівських лідерів, учні беруть участь в плануванні роботи та управлінні закладом. Цикл тренінгових розвивальних занять проведено в ході реалізації проекту  «Школа учнівських лідерів».

Важливою є постійна комунікація з батьками учнів. Систематичному оперативному інформуванню батьків та учнів, громадськості про важливі шкільні події сприяє використанням соціальної мережі Facebook. Удосконалено структуру шкільного сайту, оперативно оновлюється його змістовне наповнення.

Школа розвивається як громадсько активний заклад, освітній і культурний осередок мікрорайону, відкритий для втілення громадських ініціатив і просвітницьких та благочинних проектів. Саме завдяки оперативному управлінню та злагодженій роботі колективу було на належному рівні  організовано заходи на локації історичного культурно-просвітницький фестивалю «Китаївська фортеця» на підтримку збереження та розвитку історико-культурного комплексу «Китаїв». Організаторами — фестивалю стала громада Голосіївського району, ОСН «Вуличний комітет «Вулиця Ягідна (Самбурки)», ГО «Китаєве» спільно з ГО «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури». Участь у заходах брали науковці, мистецькі колективи. Глядачі мали можливість послухати виступи науковців та дізнатись цікаві історичні факти про Китаїв, поспівати українські пісні разом з чудовим ансамблем «Голосіївське відлуння»,  долучитись до майстер–класу з народного танцю від самобутнього етнографічного гурту «Буття», зарядитись енергією драйвових композиції рок-гурту. Літературно-музичну композицію за творами Т.Шевченка презентували юні читці, які приїхали на фестиваль з Канева.

Розвитку корпоративної культури закладу сприяли змістовні екскурсії трудового колективу меморіального музею видатної української художниці Катерини Білокур в селі Богданівка  Яготинського району Київської області, до будинку Верховної Ради України, музей «Пирогово» тощо.

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами. Кількість учнів за останні два роки зросла на 30%.

Велика увага приділяється  удосконаленню матеріально-технічної бази школи, створенню комфортних та безпечних умов для учасників освітнього процесу, раціональному використанню бюджетних коштів. Завершено ремонтні роботи в їдальні, встановлено нове обладнання харчоблоку. Проведено  капітальний ремонт коридору, приміщень та санвузлів першого поверху, всі вікна замінені на металопластикові, встановлено нове енергозберігаюче освітлення, відкрито новий комп’ютерний клас, створено ігрову кімнату для першокласників, проведені роботи з укріплення зсувонебезпечного схилу на території школи, улаштоване футбольне поле зі штучним покриттям, виконані роботи з благоустрою  шкільної ділянки,  розпочато ремонт актової зали.