Звіт адміністрації школи І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва

перед педагогічним колективом та громадськістю

про роботу в 2016-2017 навчальному році

 

 1. Персональний внесок  керівника  у   підвищення   рівня

організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:

 • Забезпечення обов’язковості загальної  середньої освіти (охоплення  навчанням дітей  шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів).

Школа  І-ІІІ  ступенів №122 Голосіївського району міста Києва  нараховує 17 класів, в них навчається  398 учнів.

У школі впроваджено дієву систему контролю за відвідуванням кожним учнем навчальних занять. Протягом 2017/2018 н. р. класними керівниками оперативно з’ясовувались причини відсутності учнів на уроках, підтримувались зв’язки з батьками.. Аналіз причин пропусків учнями навчальних занять свідчить про те, що це відбувається переважно з поважних причин, через хвороби. Проведено відповідну роботу з учнями  та з їхніми батьками.

Під контролем адміністрації школи перебувають учні, схильні до пропусків уроків без поважних причин, які неодноразово запізнювались на уроки.

Протягом навчального року було  проведено заходи з метою вивчення стану адаптації першокласників до навчання та рівня адаптації учнів 5-х класів до умов навчання у школі ІІ ступеня.

Протягом вересня-жовтня 2016 р. здійснювався контроль за працевлаштуванням випускників 9-х та 11класів 2016 року (відповідальні — класний керівник Давиденко І. М. та Кобелєва Л. М.).

Здійснено заходи на виконання розпорядження Голосїівської районної у м. Києві держадміністраці від 25.06.2016 № 365 „Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення територій обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району”. Проблеми, які виникли у зв’язку з веденням обліку у відповідності з Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04 2000 р. № 646, є типовими для попередніх навчальних років.

– неможливо силами тільки навчального закладу встановити місце навчання значної частини неповнолітніх, зареєстрованих у мікрорайоні, оскільки на навчання до школи І-ІІІ ступенів № 122 м. Києва вони не вступали, у складі учнів ЗНЗ сусідніх мікрорайонів їх не виявлено;

– з об’єктивних причин станом на вересень 2016 р. відповідальними за ведення списків дітей і підлітків шкільного віку класними керівниками та педагогом-організатором Калашніковою О. О. тільки частково встановлено офіційно (підтверджено відповідними довідками) інформацію щодо продовження навчання школярами, які вибули із школи і вступили до інших ЗНЗ міста, зареєстровані в мікрорайоні школи, але навчаються в інших ЗНЗ.

З метою продовження навчання випускниками 9-х, 11-го класів протягом 2016-2017 н. р. проведено профорієнтаційні заходи, питання роз’яснювалось на батьківських зборах та засіданні шкільної батьківської ради, учнів та батьків ознайомлено із законодавством України щодо обов’язковості здобуття громадянами повної загальної середньої освіти (вересень, грудень 2016, лютий, березень, травень 2017). Учні відвідали навчальні заклади: НУБіП, КНУКіМ , Академії МВС України, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти та ін..

 • Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

На початку 2016/2017 н. р. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич презентувала — Концепцію «Нова школа. Простір освітніх можливостей», яка визначила пріоритетні шляхи, концептуальні засади реформування середньої освіти. «Нова українська школа» – ідеологія змін, на реалізацію яких спрямовано новий законопроект «Про освіту».

Наш заклад не залишається осторонь цих процесів.У 2016/2017 н. р. продовжувалась науково-методична робота з проблем формування у школярів загальнопізнавальних умінь та навичок як основи розвитку інтелектувальної культури особистості (2014-2019), підвищення мотивації учнів до навчання через впровадження у педагогічну практику передових технологій. Основні напрями, за якими ведеться робота:

– Реалізація інваріантної та варіативної складових Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

– Виховання.

– Пошук, діагностика та розвиток здібностей учнів. створення сприятливих умов для їх позитивної самореалізації у навчанні та в позаурочиій діяльності.

– Психологічний супровід навчально-виховного процесу та науково-методичної роботи.

– Науково-методична робота. Підвищення фахового рівня та атестація педагогічних кадрів.

– Соціальний захист школярів, працівників школи.

– Заходи з безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту.

Маємо в роботі  і здобутки, і проблеми, і нові завдання.

При складання робочого навчального плану на 2016/2017 н. р. було проведено опитування учнів 5-11 класів, батьківські збори щодо використання варіативної складової, щоб врахувати потреби школярів, їх запити.

Важливим напрямом діяльності педагогічного колективу у 2016/2017 н. р. було запровадження  новацій у початковій школі.  Забезпечено виконання змінених навчальних програм (наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»), здійснено заходи на дотримання критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів ( наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222” ). Мета змін у початковій школі:

 • Перехід від знаннєвої парадигми до компетентністної;
 • Надання свободи у діяльності вчителя;
 • Розвиток зацікавлення і підвищення мотивації учнів у навчанні;
 • Повага до гідності учня, створення умов для саморозвитку і самовираження учнів;
 • Підготовка та апробація змін до реформи початкової школи 2018 року.

Зміни в початковій школі — це зміна цілей навчання, а не стандартів навчання; зміна підходів у навчанні, а не результатів навчання.

Адміністрацією школи вжито системних заходів для того, щоб предмети викладались з урахуванням відповідних методичні рекомендацій (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»).

У сучасних умовах ефективність освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу і розкритті механізмів їх використання у професійній діяльності педагогів.

З метою упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес протягом 2016/2017 н. р. проведено змістовну методичну роботу, спрямовану на підвищення професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу педагогічних кадрів школи. Педагогічний колектив працював над такими актуальними взаємно пов’язаними проблемами:

 • формування та розвиток професійної компетентності педагога шляхом самоосвіти;
 • визначення та формування здібностей учнів до самоосвіти.

Науково-методична робота  школи зосереджувалась на  таких завданнях:

 • впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховному процесі, збагачення програмового матеріалу новітніми фактами та висновками;
 • формування пізнавальної самостійності і активності учнів як передумову подальшого самостійного розвитку особистості учня;
 • формування у учнів потреби розширення обсягу пізнавальної інформації та джерел, способів її отримання;
 • перехід від репродуктивної до творчої діяльності: дії за зразком, звичайний переказ матеріалу, самостійне доведення, порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, самостійне творче застосування отриманих знань, розв’язання нестандартних завдань;
 • підвищення професійного рівня  вчителів, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду:
 • забезпечити всім вчителям згідно плану: курсову перепідготовку, атестацію, відвідування семінарів, конференцій.

Керівництво методичною роботою здійснюють заступники директора: Погребна Л.А., Кобелєва Л.М.  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні заходи, засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на  конкурси.

Аналіз роботи свідчить, що у 2016/2017 н. р. урізноманітнилися форми  роботи на уроках, методи  організації навчально-виховної діяльності.  Однак,  рівень навчальних досягнень з основних предметів  у розрізі класу знизився           ( моніторинг проведено за підсумками чотирьох останніх навчальних років): з української мови та літератури, зарубіжної літератури, хімії, історії   на 0,1-0,6 бала, з математики на 1,6 – 2,3  бала; фізики на 4 – 4,6 бала.

На рівні   високих вимог   працювали вчителі: Онищенко М.М., Смалько Т.В., Геращенко С.Г., Давиденко І.М., Сосновська Л.Г., Васильєва Л.М., Торбенко І.В., Терещенко Л.А.,  Дука В.С., Куріленко В.М., Сушко В.В.. Ці вчителі постійно знаходять  ефективні шляхи удосконалення навчання, підвищення інтересу учнів до пізнання, розвитку їх  творчих здібностей.

Потягом 2016/2017 н.  р. в школі проведено майстер-класи та  семінари. Питання  удосконалення методичного рівня навчально-виховного процесу розглядались  також на засіданнях педагогічних рад. Протягом навчального року  проведено такі заходи:

 1. Засідання педагогічної ради на тему „Самоосвітня діяльність вчителя як інноваційний аспект розвитку навчального закладу, передумова формування  самоосвітньої компетентності учнів“, де кожним методичним об’єднанням школи були  продемонстровані  теоретичні матеріали  про методи формування  самоосвітньої компетентності  учнів на уроках  математики ( Грачова О.А.- МО вчителів природничо-математичних наук), історії ( Шенцев Є.В.- МО вчителів суспільних наук),  української  мови та літератури (Сосновська Л.Г., англійської мови  Бабако Г.М- МО  вчителів-філологів), у початкових класах ( Савченко О.О. – МО вчителів початкових класів)

 2 .Семінар-практикум на тему :  „ Дидактичні умови формування у школярів загально-пізнавальних умінь та навичок“  під час якого вчителі демонстрували  напрацьований   досвід  способів  активізації пізнавальної діяльності  учнів, застосування  різних форм, методів і прийомів роботи, збагачений  їх новими, нетрадиційними підходами з метою    формування  глибокої зацікавленості дітей предметом, активізації  їх пізнавальної  активності.

 1. Майстер-класи, під час яких учителі школи продемонстрували власний досвід щодо застосування ефективних методик формування в учнів ключових компетентностей:
 • Васильєва Л.М. „ Вінок зарубіжної поезії“,
 • Сосновська Л.Г. „ Дієприкметниковий зворот“,
 • Онищенко М.М. „Ознайомлення з звуками „Т“      та буквою  Те“,
 • Смалько Т.В. „ Додавання двоцифрових чисел“,
 • Дука В.С. „ Залози внутрішньої секреції“
 1. 4. Робота методичних об’єднань

У школі  працює п’ять  методичних об’єднань:

 • учителів філології, голова Сосновська Л.Г.;
 • учителів природничо-математичних наук (біологія, хімія, фізика, математика, голова Перетятко М.М.;
 • учителів суспільних наук, мистецького та оздоровчого циклів ( історія, правознавство, географія, образотворче та музичне мистецтво,  трудове навчання, фізична культура, ЗВ), голова Горбачова Г.С.
 • учителі початкових класів, голова Смалько Т.В.;
 • класних керівників, голова Бабко Г.М.

Діяльність  методичних об’єднань передбачає розгляд таких питань:

 • моделювання уроків;
 • самоосвіта;
 • методика впровадження інноваційних технологій та їх елементів ( метод проектів, тестовий контроль, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів);
 • питання методики викладання предметів, обмін досвідом, обговорення відкритих уроків;
 • питання реалізації проблемно-пошукової, науково-дослідницької роботи учнів та вчителів;
 • ознайомлення з нормативними документами та новинками методичної та фахової літератури.

З  метою  демонстрації власного педагогічного досвіду, а також вивчення та  застосування передового педагогічного досвіду,  планували свою роботу і методичні об’єднання школи. Загальношкільними заходами, що  відображали роботу педагогічного колективу над науково – методичною проблемою, поряд з іншими  стали  предметні тижні,  протягом яких були проведені  цікаві навчально-виховні заходи, продемонстровані ефективні методичні прийоми, навчально-виховні технології, які спонукають дітей до творчої діяльності ( флешмоб,  інсценізації казок, вікторини, конкурси знавців української мови тощо):

Шевченківські дні,

Тиждень української мови у початкових класах,

Тиджень  правового виховання,

Тиждень англійської мови,

Тиждень історії та права.

 1. Школа молодого вчителя, роботою якої керує заступник директора з навчально-виховної робот Погребна Л.А., Мета роботи ШМВ: надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, подоланні труднощів із якими зустрічається молодий вчитель, підтримання їхньої творчої наснаги, бажання плідно працювати. Відповідно до плану роботи  були проведені  практикуми для молодих вчителів, майстер-класи, психологічні тренінги, надавалася  методична допомога  з питань організації роботи з класним колективом, роботи з батьками. У  квітні 2017 відбувся тиждень педагогічної майстерності молодого вчителя:  проведено низку відкритих уроків, на яких  вчителі демонстрували свій уже набутий  досвід  з організації навчальної діяльності учнів ( Гончаренко Т.В., Булига А.А., Булига О.В., Квашук В.С., Савченко О.О.)  Слід відмітити, що  уроки проведені на достатньому методичному рівні.

Учні  школи брали участь у районних олімпіадах з української мови та літератури, зарубіжної  літератури, іноземної мови  а вчителі-філологи беруть постійну участь у перевірці районних та міських олімпіад, конкурсів   Сосновська Л.Г. Давиденко І.М.  Горбик Т.М., Васильєва Л.М.).

У школі відбувся Шевченківський тиждень під час якого було проведено ряд заходів, а саме: у 5 класах читання улюблених поезій Т Шевченка, у 6 класі конкурс «Угадай пісні на слова Т.Шевченка», у 7 класі брейн – ринг «Мій Шевченко», у 8 класі урок позакласного читання «Поезія періоду заслання», у 9 класі проведено уроки у формі проектів «Шевченко – художник», «Жінка у житті та творчості Т.Шевченка»,«Пам’ятники Тарасу Шевченку в Україні та за її межами.», у 10-тому класі урок у формі тестових завдань «Пізнай Шевченка», у 11-тому класі урок у формі проектів « Я знаю творчість Т. Шевченка». Також учні під час Шевченківського тижня відвідали музей-квартиру Тараса Шевченка. Були проведені предметні тижні з іноземної мови та зарубіжної літератури ( презентації  названих заходів надані до методичного кабінету школи).

Основні завдання  вчителів  природничо-математичного циклу полягали на підвищенні рівня викладання і формуванні в учнів практичних умінь і навичок з предметів природничо-математичного  напрямку.

Окрім того, з зазначених предметів регулярно проводилася індивідуальна робота з учнями незалежно від їх успішності в навчанні у вигляді консультацій, та  факультативних занять ( «За лаштунками  шкільної математики»)

З хімії, фізики, математики і біології в школі проведено перший тур Всеукраїнських учнівських олімпіад. За його результатами були визначені переможці і направлені на другий тур, де двоє  учнів  вибороли призові місця в районі з біології  (вчитель Дука В.С.)

Рівень навчальних досягнень з математики  та фізики  учнів 5-11 класів  найнижчий по школі: «середній» ( з математики -5,2;  з фізики – 4,9), з біології та хімії – « достатній ».

МО  вчителів суспільних  наук,  мистецького та оздоровчого циклів подовжили свою роботу над  науково-методичною темою: «Формування загально пізнавальних умінь та навичок як основи  розвитку інтелектуальної культури особистості». Напрямки роботи  вчителів МО   для реалізації  поставлених завдань:

 • проведення тижня правового виховання, в плані якого пройшли зустрічі учнів з правозахисником Е. Багіровим, начальником відділу  кримінальної міліції у справах неповнолітніх    Голосіївського району  С.Малишевичем, проведено відкритий урок  Права людини і дитини“ ( вчитель Шенцев Є.В.),
 • активна участь учнів у  всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах МАН, спортивних заходах  та здобуті у  них перемоги :

–  у районному  етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізичної культури  учні посіли  І призове місце ( вчитель Куріленко В.М.);

–   районному  етапі олімпіад з  трудового навчання учні вибороли два призових місця ( вчителі: Петренко В.І., Баляс Т.М.);

–   у районному  етапі олімпіад з  ОБМ (  вчитель Торбенко І.В.)  учні школи вибороли    три  призових  місця. З  метою  мистецької просвіти під керівництвом вчителя функціонує тематичний стенд « Мистецький вісник».;

 • участь учнів школи у проведення місячника „ Земля – наш спільний дім“;
 • протягом проведення тижня історії учні відвідали ряд музеїв історико – патріотичного напрямку.

4.У 2016-2017 навчальному році  троє  вчителів успішно пройшли атестацію. За   підсумками  атестації  :

 • Васильєва Л.М. , Грачова О.А. підтвердили кваліфікаційну категорію  „спеціаліст вищої категорії “ та присвоєне раніше педагогічне звання „старший учитель“
 • Баляс Т.М.  встановлено дев’ятий тарифний розряд.

Під час атестації  здійснювався моніторинг професійних якостей учителя, результативності його діяльності у міжатестаційний період, створювалися умови вивчення  педагогічного досвіду  кращих  учителів. Атестація педагогічних працівників здійснювалась відповідно до законодавчих документів, наказів по школі, плану роботи атестаційної комісії. У ході проведення атестації  відвідувалися уроки, навчально-виховні заходи, проводилися співбесіди з  учителями, які атестуються. Вивчення діяльності  педагога здійснювалася за такими  напрямками:

 • реалізація форм, методів та засобів навчально-виховного процесу, виходячи із завдань що стоять перед школою, перед суспільством;
 • впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій навчання;
 • рівень навчальних досягнень учнів ( контрольні роботи, тести);
 • здійснення педагогом постійного самоаналізу;
 • самоосвіта;дотримання правил педагогічної етики та моралі;
 • виконання посадових обов’язків педагогічними працівниками.

Вже традиційно, у процесі атестації  відбулися слухання   творчих  звітів вчителів.  Звітуючи, вони ділилися  своїми знахідками, методич­ними  розробками,  демонстрували    власний досвід на відкритих уроках, презентаціях, майстер-класах  та  заходах « панорами педагогічної майстерності»  РНМЦ ( відповідно до  рівня педагогічної майстерності вчителя).

Уроки вчителя  зарубіжної літератури Васильєвої Л.М., української мови та літератури Сосновської Л.Г., Давиденко І.М., математики Ярмолюк О.С., Грачової О.А., біології та хімії Дуки В.С., музичного мистецтва Терещенко Л.А., англійської мови Бабко Г.М. Кобелєвої Л.М., історії Шенцева Є.В., фізичної культури  Сушко В.В., Куріленка В.М., образотворчого мистецтва  Торбенко І.В., географії Погребної Л.А., учителів початкових класів Онищенко М.М., Смалько Т.В., Геращенко С.Г. відповідають сучасним вимогам; обрані форми і методи сприяють формуванню  ключових  компетентностей,  виробляють уміння і навички  застосовувати знання на практиці,  свідоме ставлення учнів до навчання.

Згідно з річним планом роботи школи  вивчався стан викладання  спецкурсів та факультативів, трудового навчання,  індивідуального навчання.

Вчителі школи   підвищували свій професійних та методичний рівень на курсах ІППО (Васильєва Л.М., Грачова О.А., Баляс Т.М., Перетятко М.М.)  та   брали участь в науково-методичних заходах,   що проводилися у школі, районі та місті,  у роботі районних методичних об’єднань:  у перевірці робіт МАН,   Всеукраїнських учнівських олімпіад, міських конкурсів (Сосновська Л.Г. з української мови та літератури,  Васильєва Л.М. із зарубіжної літератури; Торбенко І.В. з образотворчого мистецтва.

У школі традиційним стало проведення педагогічних консиліумів  з питань наступності навчання  й виховання та психолого-педагогічних консультацій:

 • адаптація учнів 1 класу до школи;
 • наступність при переході на навчання до основної школи, протягом підготовки до них здійснюється ряд заходів:

– спостереження за учнями на уроках та під час перерв ( психолог, заступники директора)

–  діагностика ( психолог);

–  корекційно – розвивальна робота ( психолог);

– консультування батьків та педагогів ( психолог, заступники директора)

– педагогічний консиліум, педагогічна  рада;

– психологічний та педагогічний супровід протягом року;

– моніторинг навчальних досягнень ( двічі на рік).

З метою  впровадження досягнень науки у навчально-виховний процес школа співпрацює з вищими навчальними закладами м Києва. Укладені угоди з НУБіП

5.Учні школи є активним учасниками  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та інших учнівських конкурсів.  У  2016-2017 навчальному році в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь  45  учнів, конкурсі МАН – 2 учні.

Адміністрація школи  будувала свою роботу  в напрямку удосконалення сучасного уроку, поліпшення якості і результативності уроку, посиленню впливу на виховання особистості; створювала можливості  для роботи вчителів над удосконаленням активних і цікавих форм  ведення уроків з використанням технічних засобів навчання: розширилися можливості вчителів з використання  ними комп’ютерних технологій на уроках ( урок у комп’ютерному класі, уроків із застосуванням можливостей технологій, урок із застосуванням можливостей інтерактивної дошки, урок у кінотеатрі, в музеї  тощо),  продовжують працювати  індивідуальні та групові консультації, тренінги, відкриті уроки.

Предметом належної уваги у системі внутрішкільного контролю  адміністрація школи стала  методична робота, яка спрямована на  виховання у вчителів потреби  до самовдосконалення шляхом самоосвіти, бажання пошуку більш раціональних  методів навчання і виховання, сприяла підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, зростання особистості вчителя і учня.

Науково-методичний кабінет  поповнився новими матеріалами: методичними  розробками вчителів із їх власного досвіду, доповідями на засіданнях МО та методичних  педрад, матеріалами практичних семінарів, матеріалами навчально-виховних проектів,  методичних заходів, методичними  розробками  з проектних технологій, творчими проектами.

Поряд з цим є і певні недоліки.  Рівень навчальних досягнень з фізики і математики залишається  «середнім».  Кілька років поспіль  залишається вакансія  вчителя інформатики . У школі діє  один мультимедійний  комплекс (другий – у кабінеті інформатики), що утруднює ефективне його застосування. Спортивна зала одна, що унеможливлює раціонально  використовувати  її для проведення уроків фізичного виховання. Стадіон не придатний для проведення уроків фізичного виховання,  спортивних секцій,  спортивних гуртків. Не на достатньому науково-методичному  рівні  працюють методичні об’єднання вчителів, засідання  МО  проводяться  неефективно: недостатньо уваги приділяється науковій роботі з учнями,  аналітичній діяльності ( аналізу рівня  навчальних досягнень учнів з предмету, аналізу причин низької успішності тощо).

Враховуючи вищесказане та відповідно до    перспективного плану роботи школи у 2017/2018 н. р. педагогічний клектив продовжить роботу над стратегічною темою «Формування загальнопізнавальних умінь та навичок як основи розвитку інтелектуальної культури особистості», над підвищенням мотивації учнів до навчання шляхом впровадження у педагогічну практику передових навчально-виховних технологій, за такими напрямами:

– створення дидактичних умов формування та розвитку пізнавальних умінь та навичок учнів;

– інноваційні вихвні технології розвитку інтелектуальної культури особистості;

– роль методичних об’єднань у впровадженні інноваційних технологій для розвитку пізнавальної активності учнів ри вивченні навчальних предметів.

 

 • Організація різних  форм  позаурочної  навчально-виховної роботи.

На виконання методичних рекомендацій згідно з листом МОН України від 25.07.2016 року №2.1/10-18.28  «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 № 641 „Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів, спрямованих  щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних, Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2015 протокол № 3/5-2 “Про Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді” та від 28.05.2015 протокол № 5/5-2 “Про Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді”, плану Заходів Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, плану навчально-виховної роботи школи І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва на 2016-2017 н.р.,наказу по школі від 31.08.2016 № 87» Про організацію методичної роботи з питань виховання у 2016-2017 н.р.», з метою створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку учнів, їх правового та соціального захисту в школі протягом 2016-2017 н. р. впроваджено комплекс заходів з різних аспектів виховання.

протягом 2016-2017 н. р. педагогічним колективом школи опрацьовувались різні аспекти превентивного, морально-правового виховання учнівської молоді. Це сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховної роботи школи за всіма напрямами, зокрема, створенню сприятливих психолого-педагогічних умов для позитивної самореалізації учнів як у школі, так і за її межами. Також  важливим є і те, що широке коло учнів активніше залучатиметься до проведення пошуково-дослідницької та інформаційно-просвітницької пропагандистської роботи з правової освіти учнівської молоді, формування у підлітків та юнацтва високих духовних ідеалів.

У 2016-2017 н. р. здійснено заходи з метою забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей. Філософсько-світоглядна підготовка школярів. формування пізнавальної активності і культури розумової праці є невід’ємною складовою виховання громадянина, патріота, інтелектуала, людини з високим духовним потенціалом. 2016-2017 н. р. почався 01.09.2016 Днем Знань, заходи якого мали на меті формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави висвітлювали цінність освіти як життєво важливої компетенції людини, громадянина. Надзвичайно високий рівень патріотизму і згуртованості учнівської, батьківської та педагогічної громади передались і на перший урок «Це наше і це твоє» у 1-4-х класах та “Від проголошення Незалежності до нової України” у 5-11-х класах. За участю учнів, вчителів, батьків, мешканців мікрорайону загальношкільне свято Першого Дзвоника ( відповід. Калашнікова О. О., Кобелєва Л. М.) З метою створення святкової урочистої атмосфери, організовано шкільні свята, які підсумовують плідну навчально-виховну роботу педагогічного колективу та учнів за підтримки батьків: Свято Останнього Дзвоника (26.05.2017, відповід. кл. керівник 11 класу Васильєва Л. М., Калашнікова О. О.).  свято „Прощання з початковою школою” (кл. керівник 4-Б класів Савченко О. О., 24.05.2017), урочисті збори з нагоди вручення атестатів про повну загальну середню освіту випускникам 11-го класу 2016-2017 н. р. (відповід. педагог-організатор Калашнікова О. О., Васильєва Л. М., Кобелєва Л. М., 27.06.2017), урочисті збори з нагоди вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту випускникам 9-х класів 2017 р. (відповід. педагог-організатор Калашнікова О. О., кл. керівники 9-го класу Горбик Т. М., 14.06.2017). Учасниками шкільного учнівського самоврядування та шкільної художньої самодіяльності підготовлено свято з нагоди Дня працівників освіти (відп. педагог-організатор Калашнікова О., О, виступи колективів учнів підготовлено Онищенко М. М., Булига А. А., Гончаренко Т. В., Пчолкіна Я. О.), до Дня захисника України (відп. педагог-організатор Калашнікова О. О., 13.10.2016).  Учні 1-4 класів, батьки були присутні на святі першокласників (кл. керівник 1-го класу Булига А. А.), свято до Дня Святого Миколая ( кл. керівник 4-А класу Онищенко М. М., 19.12.2016; ), свято «Зі святом 8 березня, любі матері!» ( кл. керівник 1-го класу Булига А. А., 03.03.2017), «Веснянки» ( кл. керівник 4-Б класу Савченко О. О., квітень 2017), флешмоб «Весь світ читає Шевченка» (кл. керівник 10-го класу Давиденко І. М., 09.03.2017), свято «Прощання з Букварем» ( кл. керівник 1-го класу Булига А. А., лютий 2017).

У 2016-2017 н. р. учнів було залучено до участі в заходах предметних тижнів: тиждень права, до Дня рідної мови, до Дня соборності України, до Міжнародного дня довкілля та ін..

З метою розвитку пізнавальної активності школярів, формування навичок культури розумової праці, інтересу до навчання було організовано  екскурсії, зокрема до бібліотеки ім. М. Вовчок (11-го, кл. кер. Васильєва Л. М., кл.керівник 6-А класу Ярмолюк О. С. та  кл.керівник 6-Б класу Сушко В. В.), екскурсія до бібліотеки ім. М. Рильського ( 11-го класу, вч. укр. мови Горбик Т. М.), зустріч з учасником АТО (05.09.2015 Шенцев Є. В., 10-й клас ;25.12.2016,Калашнікова О. О., учнівське самоврядування), екскурсія до Національного музею історії України у Другій світовій війні (6-11 класи), Національного музею «Чорнобиль» ( 10-й клас, Шенцев Є. В.), Національний музей « Меморіал пам’яті жертв Голодомору»( 8-й клас, Горбик Т. М.) та ін…

Здійснено заходи з метою реалізації права дітей на освіту та виконання законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти.

Протягом звітного періоду учні-слухачі МАН брали районному етапі олімпіад з базових дисциплін (І семест), в міському етапі олімпіад з базових дисциплін (ІІ семестр ), в районному конкурсі знавців української мови ім.. П. Яцика (І семестр). Районних конкурсах «Київ-місто, в якому я живу, і в яке я закоханий», «Поетична весна», конкурсі читців поезії Т. Шевченка.. Учні-слухачі МАН брали участь в районному етапі конкурсу науково-дослідницьких робіт, в міському етапі конкурсу науково-дослідницьких робіт,.

Використано можливості однозмінного навчання в школі для організації зайнятості дітей у позаурочний час. Створено умови для організації змістовного дозвілля школярів після уроків та під час канікул. Приділено увагу залученню до проведення позаурочних заходів та зайнятості у гуртках і секціях усіх учнів, а особливо тих, що виявляють девіантну поведінку, дітей, над якими встановлено опіку, дітей, які опинились у СЖО, із неповних та із багатодітних сімей. Проведено роботу  адміністрацією школи та класними керівниками у 2016-2017 н. р. з учнями, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку.

Організовано діяльність шкільного учнівського самоврядування, що забезпечує участь школярів в організації навчально-виховного процесу. Шкільна учнівська рада брала участь і в організації та проведенні як заходів, перерахованих вище, так і інших, передбачених планом роботи. Педагог-організатор Калашнікова О. О. надає методичну допомогу класним керівникам, проводить заходи на високому методичному рівні.

У 2016-2017 н. р. розвивалась мережа шкільних гуртків та спортивних секцій. З метою забезпечення розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей школярів, їх духовного самовдосконалення, позитивної самореалізації та професійного визначення, подолання дитячої бездоглядності в навчальному закладі організовано роботу 4 гуртків різного спрямування та 3 спортивних секцій. При організації гуртків враховано результати їх роботи у 2015-2016 навчальному році, побажання учнів та їхніх батьків. На базі школи продовжує працювати секція „Лижні гонки” ДЮСШ № 15 та «Шахи» БДЮТ Голосіївського району, гурток  « Рубін Студіо», якій працює за угодою оренди. Ці гуртки і секції фінансуються з державного бюджету. Учні беруть участь в роботі МАН, учнівського самоврядування, залучаються до організації та проведення загальношкільних заходів. Шкільними гуртками та спортивними секціями, творчими об’єднаннями охоплено 220 учнів, що становить 59 % загалу школярів. Шкільні гуртківці, члени творчих об’єднань школярів беруть активну участь у шкільних та районних заходах. Також 104 (28%) наших учнів відвідують в позаурочний час ДМШ, ДЮСШ, гуртки, клуби, секції курси поза школою.

20% учнів школи з різних причин не займаються в гуртках та секціях позаурочний час. Батькам цих дітей і підлітків надано рекомендації з метою залучення до занять у гуртках і секціях. Ці учні залучаються до справ класу, загальношкільних заходів.

Протягом 2016-2017 н. р. здійснено заходи, спрямовані на виховання в учнів правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь. Шкільне свято Першого дзвоника у День Знань, яким святково і урочисто почався 2016-2017 н. р., заходи якого мали на меті формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави. За участю учнів, вчителів, батьків, мешканців мікрорайону. У кожному з 1-11 класів класними керівниками проведено бесіди, класні години з метою виховання поваги до державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь. До Дня захисника України у школі були проведений урочистий захід (5-11-ті класи, відп. Калашнікова О. О.).    04-08  грудня 2016 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права в школи І-ІІІ ступенів було проведено ряд заходів: Конкурс дитячих малюнків «Право очима дитини», конференція «Маєш права — дотримуйся обов’язків» для учнів 9-11-х класів, інформаційна хвилинка для учнів 2-4-х класів “Права дитини – майбутнє України”, тематично-виховні година на теми «Усі діти мають право на любов та піклування», «Дитина під парасолькою прав», перегляд презентацій, відеороликів на правову тематику, відкриті уроки вчителів правознавства та ін..В належному естетичному стані утримуються шкільні куточки державної символіки, оформлено куточки державної символіки в класних кімнатах. Проведено тематичні заходи до Дня Конституції (травень 2017, відповід. Шенцев Є. В.), зокрема, учнів 10-11-х класів залучено до проведення години інформування для учнів початкової школи „ Конституція України”.

У 2016-2017 н. р. створено умови для діяльності міністерства права шкільної учнівської ради. Педагог-організатор Калашнікова О. О. забезпечує належний рівень роботи учнівського самоврядування у цьому напрямі діяльності.

2016-2017 н. р. впроваджено заходи, спрямовані на формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації. Приділено увагу дотриманню єдиного мовного режиму. Приділено увагу дотриманню єдиного мовного режиму. Проведено класні години „Пишаймося рідною мовою” (1-11 класи; відп. кл. керівники). 09.03.2016 учні 10-го класу разом із вчителями провели флешмоб до Дня народження Т. Шевченка « Весь світ читає Шевченка» ( відп. кл. керівник 10-го класу Давиденко І. М.). Проведені заходи присвячені Дню рідної мови (лютий 2016). Учні брали участь у шкільних творчих конкурсах учнівських творів різної тематики. Учнів брали участь в районному етапі олімпіади з української мови та літератури (жовтень-листопад 2016), у районному етапі мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка,  в районному та міському етапах конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Для учнів було організовано екскурсії до районної  бібліотеки ім. М. Вовчка (11-й клас, кл. керівник Васильєва Л. М., 6-А клас кл. керівник Ярмолюк О. С., 6-Б клас кл. керівник Сушко В. В.), до Літературно-меморіального музею ім. М. Рильського (5-А клас Савченко О. О., 5-Б клас Пчолкіна Я. О., 7-А клас Бабко Г. М., 6-Б клас Сушко В. В., 3-А клас Геращенко С. Г., 3-Б клас ,Гончаренко Т. В), до музею Л. Українки ( 10-й клас Давиденко І. М.), до музею М. Заньковецької ( 10-й клас Давиденко І. М.), до музею П. Тичини ( 10-й клас Давиденко І. М.), театр І. Франка ( 10-й клас Давиденко І. М.).  Потрібно зазначити, що протягом 2016-2017 н. р.  вчителями української мови та літератури, класними керівниками було організовано більше тематичних сеансів для учнів школи та екскурсій, ніж протягом аналогічного періоду попереднього, 2015-2016 н. р.

28.11-02.2.2017 відбувся тиждень початкової школи “Наша мова солов’їна”: учні та вчителі провели ряд заходів: конкурс плакатів, малюнків, листівок. Оформлення класних куточків “Українська мова – диво калинове”, конкурс знавців української мови по классах, інтерактивна граматична гра “Дотепник”. (Онищенко М.М., Савченко О.О.), година творчості “Увійдіть в казковий світ мови”.(Смалько Т.В., Геращенко С.Г.), літературно-музична композиція “Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата”.  (Гончаренко Т.В., Булига О.В., Булига А.А.)

У 2016-2017 н. р. здійснено комплекс заходів з метою формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; відновлення і вшанування національної пам’яті.

Проведено роботу, спрямовану на збереження і розвиток кращих традицій школи, нашого народу, формування у школярів історичної пам’яті, патріотичного виховання на прикладі величного подвигу нашого народу в роки Другої Світової війни, поглиблення духовної єдності поколінь. Протягом 2016-2017 навчального року учнів залучено до участі у заходах, присвячених річниці визволення Києва та України від фашистських загарбників, 72-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі та Дню пам’яті та примирення. Членами шкільного учнівського самоврядування проведено екскурсії як для учнів школи, так і для мешканців мікрорайону.

Протягом року в школі проводилися ряд благодійних акцій: акція по збору пластикових кришечок «Добро жменями» ( допомога бійцям АТО), збір коштів для поранених солдатів АТО «Не будь байдужим!«Ліки замість квітів», кошти з яких пішли на лікування солдатів з АТО. До Дня захисника України учні школи провели свято для солдат АТо, які перебувають на лікуванні у  Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України. Учнями школи були створені листівки, плакати , обереги для бійців АТО. Колективи класів неодноразово відвідували бійців, надавали їм матеріальну допомогу та проводили урочисті заходи. До 72-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі та Дню пам’яті та примирення, учні школи привітали зі святом солдатів АТО, а також ветеранів Другої світової війни.

Проведено заходи, присвячені річниці незалежності України (вересень 2016), тематичні бесіди до Дня захисника України (Дня українського козацтва) (жовтень 2016), вшановано пам’ять жертв Голодомору в Україні (листопад 2016). Проведено тематичні заходи та випущено шкільні газети, присвячені на вшанування пам’яті героїв Крут , відзначення знакових подій пов’язаних з Революцією Гідності у школі відбувся виховний захід «Революція Гідності: як це було…» (19.02.2017).Також організовано екскурсії:

 • Учнями 10-11-х класів відвідано Національний музей « Чорнобиль» ( відп. Шенцев Є. В.).
 • Учнями 8-го класу відвідано Національний музей «Меморіал пам’яті жертв Голодомору» ( кл.кер. Дука В. С.)

–  Учнями 10-го класу відвідано Національний музей історії України ( відп. Шенцев Є. В.)

– Учнями 9-гог классу відвідано Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» ( відп. Шенцев Є. В. ).

– Учнями 10-11-х класів відвідано Національний військово-патріотичний музей України ( відп. Шенцев Є. В., Куріленко В. М.).

21 листопада 2016 року в бібліотеці ім. Марка Вовчка відбувся захід, присвячений патріотизму та мужності громадян, які восени стали на захист демократичних цінностей. Разом з учнями 11 кл. школи № 122 м. Києва працівники бібліотеки згадали тих, хто віддав своє життя та продовжує захищати нашу свободу та незалежність. Діти уважно слухали уривки статті М. Липового “Майдан ніколи не здається” та продовження цієї статті, яка була надрукована в жовтні в газеті “Голос України” “Історія одного героя…з Донбасу”, учасника оборони київського Майдану, який добровільно пішов захищати свою землю, пройшов іловайське пекло, вивів з нього групу бійців. У виконанні Р. Іщенка прозвучали патріотичні пісні. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя за гідність та свободу, за тих. хто гине за праведну державу, за народ.

З нагоди відзначення Дня захисника України учні школи І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва привітали поранених бійців із зони АТО, які перебувають на лікуванні у Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України, та представили їм свою літературно-музичну композицію «Під Божим Покровом, з любов’ю і вірою за Україну, із прагненням миру!»

З метою забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турботи про молодших та людей з особливими потребами у класних колективах проведено заходи з родинного виховання, тематичні класні години „Шануймо мудрість сивини” до дня людей похилого віку (вересень-жовтень 2016), уроки доброти „Дивіться на нас як на рівних” до Дня інваліда (листопад-грудень 2016). Шкільне учнівське самоврядування з подарунками та вітаннями  з Днем Св. Миколая і новорічними святами  відвідали бійців, які брали участь в АТО, а нині перебувають на лікуванні у Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України. (26.12 2016, Баляс Т. М., Калашнікова О. О.)

Одвічні цінності української родини, високі моральні якості, традиції українського народу висвітлено під час свят:

 • 18 січня 2017 року учні 3-А класу презентували для учнів 1-4-х класів українські народні колядки, щедрівки, різноманітні віншування.
 • „Новорічні свята в родинному колі” (грудень 2016;  3-Б клас, кл. керівник Гончаренко Т. В.; 4-А клас; кл. керівник Онищенко М. М.),
 • „День Святого Миколая ” для учнів 1-4 класів, підготовленого колективом 4-А класу (грудень 2016, кл. керівник Онищенко М. М.);
 • «Зі святом, любі матері» для учнів 1-4-х класів, підготовленого класним колективом 1-го класу ( березень, кл. кер. Булига А. А.)
 • шкільного свята з нагоди 8 Березня (03.03.2017; відповідальний — педагог-організатор Калашнікова О. О.;
 • «Веснянки» для учнів 1-4-х класів, підготовленого класним колективом 4-Б класу ( 10.04.2017, кл. кер. Савченко О.О.)

З метою формування у школярів громадянської відповідальності, творчої ініціативи протягом 2016-2017 н. р. проведено роботу щодо розвитку дієвого учнівського самоврядування.

З метою формування у школярів громадянської відповідальності, творчої ініціативи протягом 2016-2017 н. р. проведено роботу щодо розвитку дієвого учнівського самоврядування. В навчальному закладі діє шкільна учнівська рада у складі учнів 5-11 класів .Учнівські лідери брали участь в організації та проведенні загальношкільних заходів. Педагогічне керівництво шкільною учнівською радою здійснює досвідчений педагог-організатор Калашнікова О. О.. Педагог-організатор протягом року надає методичну допомогу класним керівникам 1-11 класів, допомагає їм у проведенні загальношкільних та тематичних заходах. Постійно випускається тематична шкільна газета, наприклад  до Дня толерантності (листопад 2016), Дня захисника України (жовтень 2016), оформлено виставки плакатів до Дня Пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр., „Школярі — за здоровий спосіб життя” (листопад 2016), Всесвітнього Дня здоров’я (квітень 2017), Дня пам’яті та примирення (травень 2017) та ін… Шкільна учнівська рада брала участь в організації та проведенні концерту з нагоди Дня працівників освіти (01.10.2016), святі Першого Дзвоника (01.09.2016), в святі Останнього дзвоника (26.05.2017), урочистих зборів з нагоди вручення документів про освіту випускникам 11 класу (27.06.2017) і 9-х класів (14.06.2017), до Дня захисника України ( 13.10.2016),, організовано шкільні новорічні свята для всіх вікових категорій учнів, під час яких продемонстровано виставу „Новорічні пригоди”, свято 8 березня, загальношкільні лінійки Першого дзвоника, Останнього дзвоника, Дню Пам’яті та примирення та ін.. (керівник Калашнікова О. О.) .

30 жовтня 2016 року в школі відбувся День учнівського самоврядування. Захід проводився з метою пропагування серед учнівської молоді основних засад місцевого самоврядування, формування активної життєвої позиції старшокласників та реалізації їх лідерського потенціалу, виховання інтелектуально і духовно розвиненого підростаючого покоління – майбутнього нації. У Дні учнівського самоврядування взяли участь учні 9-11-х класів та лідери учнівської ради  старшокласників «Крок у майбутнє».  Старшокласники  мали можливість попробувати себе в ролі педагога, зрозуміти і відчути, як це – бути вчителем.

2 лютого 2017 року у школі І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва відбувся захід для учнів 7-11-х класів “Лідерство – запорука успіху!”. Лідери учнівського самоврядування школи презентували напрямки роботи кожного класного осередку та завдання на наступний семестр. Програма заходу включала різноманітні етапи роботи, під час яких учасники могли проявити свої лідерські здібності: самостійність, комунікабельність, креативність.

Свою роботу педагог-організатор проводить на високому методичному рівні.

Протягом 2016-2017 н. р. використовувались різноманітні форми і методи роботи з пропаганди здорового способу життя серед школярів, профілактики негативних звичок серед учнівської молоді

Для дівчаток 6-х класів компанією ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдінг Україна» була проведена освітня програма, з метою формування у них навичок особистої гігієни та підвищення загальної гігієнічної культури.

З 12.09-16.09.2016р. у школі І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва пройшов “Олімпійський тиждень” під гаслом “Рух заради здоров’я”. Було проведено  ряд спортивних заходів: товариська зустріч з баскетболу між збірною школи та випускниками школи 2015-2016 н.р.; матчева зустріч юнаків з волейболу ( 10-11-ті класи); “Веселі старти” ( учні 3-х класів); “Старти надій” ( учні 6-х класів).

Відбулися Спортивні змагання “Козацькі забави” між учнями 6-х класів до Дня захисника України та Дня Українського козацтва

1 лютого 2017 року у школі І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва відбулися змагання з гандболу між учнями 6-х класів.

7 лютого 2017 року в спортивному залі школи І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва відбулися змагання з баскетболу серед чоловічих команд збірної школи та випускниками 2015/2016 навчального року.

З метою екологічного виховання учнів протягом 2016-2017 н. р. проведено тематичні класні години, бесіди. За кожним з 5-10 класів закріплено ділянку шкільної території, яку вони утримували в належному санітарному та естетичному стані. Учнів школи залучено до участі у конкурсах та акціях. Учні школи долучилися до екологічної акції по збору макулатури.

Організовано шкільні виставки та конкурси юних художників „Вогняна зима” (03.02.2017, 5-9 класи, кер. Торбенко І. В.), „Ніжність весняних квітів” (14.03.2017, 5-9, кер. Торбенко І. В.), виставка екологічного плакату „День землі” (13.04-22.04 2017, 5-9 клас, кер. Торбенко І. В.), виставка плакатів до Дня Києва ( 18.05-27.05.2017, 5-9 класи, кер. Торбенко І. В.).

Протягом 2015-2016 н. р. здійснено заходи з метою сприяння задоволенню естетичних та культурних потреб особистості. Як зазначено вище учні школи залучались до участі у різноманітних творчих конкурсах, занять у гуртках і творчих об’єднаннях, пошуково-дослідницької роботи.

Учні 10-го класу відвідали Театр ім.. І. Франка(  кл. керівник Давиденко І. М.).  Продовжувались заняття шкільного гуртка образотворчого мистецтва „Барви” під керівництвом Торбенко І. В. . Традиційно у школі оформлюються виставки робіт юних художників – членів гуртка „Барви”, на яких демонструються роботи, створені в різних техніках виконання. Продовжується реалізація мистецького просвітницького проекту „Мистецький вісник”, Екскурсія учнів 2-Б, 3-А та 10-го  класів до Софіївської площі на фестиваль писанок 20.04.2017.

 

Також оформлюються виставки робіт учнів початкових класів, тематика яких традиційно пов’язана з порами року, календарними святами, наприклад, „Осінні барви” (вересень-листопад 2016), „Ой весела в нас зима” (грудень 2016)„Весна красна” (березень 2017), ,„Київ травневий” (триває з 18.05.2017),    (Торбенко І. В.), „Пам’ятаємо про Чорнобиль.” до річниці Чорнобильської катастрофи та Дня Землі і Дня довкілля (квітень 2017), „Діти Голосієва – за мир” та ін...

Потягом 2016-2017 н. р. продовжувалась реалізація цікавих для учнів мистецьких інформаційно-просвітницьких проекту „Мистецький вісник”, які впроваджує вчитель образотворчого мистецтва та безпеки життєдіяльності Торбенко  І. В.  та вчитель музичного мистецтва Терещенко Л. А.

З метою створення святкової атмосфери, морально-етичного виховання учнів, їх духовного самовдосконалення і самореалізації у творчості проведено шкільні новорічні свята, театралізовані виступи, тематичні виступи, урочисті лінійки та ін. учасниками шкільної художньої самодіяльності (протягом 2016-2017 н.р., відповідальний –Калашнікова О. О.).

Тематичні заходи, роботу з активізації творчих здібностей учнів проведено класними керівниками.

Позитивним досвідом є відвідання колективами учнів новорічних свят в районному БДЮТ, Театр юного глядача на Липках. Для супроводжуючих учнів класних керівників і педагога-організатора ці заходи стали прикладом, позитивним досвідом для удосконалення роботи з розвитку творчих здібностей учнів.

У 2016-2017 н.. р. кл.керівниками 1-4 класів та класними керівниками 5-11 та педагогом-організатором Калашніковою О. О.  приділено уваги залучення учнів до проектів, спрямованих на розкриття творчої обдарованості школярів у шкільних заходах. Таким чином, підлітки отримали такої можливості набути позитивного досвіду, можливості проявити свою ініціативність та позитивно самопрезентувати  себе у позаурочний час.

Класними керівниками, вчителями використовується  потенціал музеїв, театрів Києва як ефективного засобу естетичного виховання учнівської молоді, духовного самовдосконалення школярів.

Протягом 2016-2017 н. р. впроваджено заходи з морально-правового виховання учнів та профілактики злочинності, дитячої бездоглядності, виховання у школярів толерантності, попередження насильства серед дітей і підлітків, протидії торгівлі людьми, щодо запобігання насильству над дітьми, профілактики расизму і ксенофобії.

Протягом 2016-2017 н. р. здійснено заходи, спрямовані на підвищення теоретичної, науково-методичної підготовки педагогічних працівників з питань психології та педагогіки, на оволодіння ними сучасними виховними технологіями та знанням ефективних форм і методів роботи. Зокрема, на засіданнях педагогічної ради розглянуто питання: «Національно-патріотичне виховання учнів», завдання колективу щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді, «Формування загальних пізнавальних умінь та навичок як основи інтелектуальної культури особистості».

Аналіз проведеної роботи свідчить про здійснення комплексного системного підходу до розв’язання проблем виховання. Протягом 2016-2017 н. р. було створено сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку учнів, їх правового та соціального захисту. Плани роботи виконуються. Діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих здібностей учнів, залучення школярів до участі в проектах з різних напрямів виховання сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу школи, створенню сприятливих психолого-педагогічних умов для позитивної самореалізації учнів як у школі, так і за її межами. В цьому контексті важливо активно залучати широке коло учнів до проведення інформаційно-просвітницької пропагандистської роботи щодо правової освіти учнівської молоді, формування здорового способу життя, утвердження у підлітків та юнацтва високих духовних ідеалів. Шкільне учнівське самоврядування здійснюється на належному організаційному і методичному рівні. Класним керівникам 5-11 класів варто активізувати роботу з творчо обдарованими підлітками. Важливим напрямом реалізації поставлених завдань залишається  удосконалення роботи з батьками учнів, співпраця школи і сім’ї щодо навчання, виховання та розвитку кожної дитини. Виконанню поставлених завдань сприятиме продовження роботи педагогічного колективу з розробки та запровадження проектів, зорієнтованих а формування особистісної та соціальної компетентності школярів, їх позитивної самореалізації у навчанні та позаурочній діяльності як важливої складової національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

Класні керівники 5-11 класів відвідували тематичні семінари, що проводились районним управлінням освіти, на нарадах класних керівників, засіданнях МО знайомили колег з набутим досвідом з метою його впровадження в практику.

Стан організації харчування учнів у шкільній їдальні, робота харчоблоку перевірялись РУО (протягом навчального року).

 

 • Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу.

Інформація про зміцнення навчально-матеріальної бази школи, соціальний захист учнів за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів у І семестрі 2016/2017 навчального року

В липні та серпні 2016 року за кошти бюджету управлінням освіти Голосіївської райдержадміністрації надано:

 • шкільні дошки, а саме — 1 з однією робочою поверхнею і 5 з п’ятьма робочими поверхнями;
 • вогнегасники (15 шт.);
 • миючі засоби;
 • двомісні комплекти парт і стільців (4 комплекти);
 • комплекти столів та лав для обідньої зали шкільної їдальні (15 комплектів – 90 посадочних місць);
 • стільці для актового залу (50 шт.).

 

Відремонтовано підлогу (покладено лінолеум) в коридорах ІІ і ІІІ поверхів шкільної будівлі (приміщення початкових класів). Фінансування — з бюджету, замовник робіт — управління освіти Голосіївської РДА.

У грудні 2016 року та на початку січня 2017 року за кошти бюджету від управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації школа отримала:

► комплект для кабінету інформатики на суму 95340,00 грн.: персональний комп’ютер учителя – 1, персональні комп’ютери учнів – 8;

► комплект меблів медичних: кушетка медична процедурна КРП, шафа медична, стіл медичний, ростомір з вагами медичними, таблиця для визначення гостроти зору, бактерицидна лампа пересувна, укопмлектована трьома лампами по 30 Вт;

► крейду шкільну;

► папір офісний А-4 для принтерів, копірувальної техніки — 8 коробок по 5 пачок;

► лампи для освітлення шкільних коридорів — 100 шт.;

► віники – 20 шт. та пластикові щітки – 20 шт. для прибирання шкільних приміщень та території;

► соляну суміш для посипання території під час ожеледиці;

► 2 комплекти учнівські аудиторні двомісні (30 парт і 60 стільців) для учнів початкової школи;

► принтер Xerox Phaser 3330.

З метою посилення режиму безпеки під час перебування учнів у школі за програмою КМДА за бюджетні кошти

►отримано відеокамери та встановлено систему відеоспостереження;

►обслуговується кнопка тривожного виклику.

 

 • За бюджетні кошти замінено старі вікна в навчальних кабінетах № 23, 27, 14, 5, 35, 20 (замовник робіт — управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації), в коридорах І-ІІІ поверхів, кабінетах № 11, 12, в шкільній їдальні — в обідній залі та в приміщенні харчоблоку (замовник — управління архітектури і капітального будівництва Голосіївської РДА). Всього 120 вікон.

 

Протягом 2016/2017 навчального року за бюджетні кошти здійснювались обслуговування системи опалення школи, ремонти водопровідної мережі та електромережі, телефонної мережі.

 

За кошти бюджету вивозиться сміття. Додатково у грудні 2016 року управлінням освіти району профінансовано вивезення з території школи опалого листя та габаритного сміття (16 т).

 

Протягом І семестру 2016/2017 навчального року за рахунок бюджетних коштів були забезпечені одноразовим гарячим харчуванням всіх учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів, які мають відповідні пільги.

 

У грудні 2016 року учні пільгових категорій отримали квитки на новорічну виставу, надані управлінням освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

 • Споруджено підпірну стіну, яка захистить шкільну будівлю від руйнування через зсуви грунту на схилах спортивного майданчика. Фінансування будівництва — з бюджету, замовник — відділ будівництва та архітектури Голосіївської РДА.

 

Народним депутатом України Євгеном Рибчинським школі подаровано акустичну колонку та маніпулятор типу “миша” для ноутбука, які використовуються для проведення шкільних заходів, на суму 5000,00 грн.

Інформація публікується на шкільному сайті http://school122.kiev.ua/

У І півріччі 2017 року силами працівників школи та батьків виконано роботи:

– відремонтовано стіни вестибюлю, ІІ і ІІІ поверхів, стіни і стеля обідньої зали (ділянки, на яких були відшарування штукатурки);

ремонт та облаштування кабінету інформатики для учнів 1-4 класів (каб. 12);

розпочато ремонт кабінету фізики;

– проведено суботники, під час яких працівниками школи упорядковано територію, очищено її від сміття, яке складується мешканцями мікрорайону.

 

 • Вжиті заходи  щодо  забезпечення  навчального  закладу кваліфікованими   педагогічними   кадрами   та   доцільність    їх розстановки.

До складу педагогічного колективу входять 34 педагогічних працівники: 7 вчителів початкової школи, 1 вихователь ГПД, 26  учителів-предметників, практичний психолог.

Як зазначено вище, проведено ґрунтовну науково методичну роботу з педагогічними кадрами, атестацію.

Початкова ланка освіти  забезпечує високий рівень розвитку дитини, вміння  добре читати, писати, дає знання з основ математики, первинні навички користування книгою та іншими джерелами інформації.  Шляхом застосування дидактичних ігор, ігрових ситуацій, різноманітної наочності, роздаткового матеріалу, зорово-опорних  схем вчителі Онищенко М.М., Смалько Т.В., Геращенко С.Г. формують пізнавальні здібності молодших школярів, любові до читання, позитивне ставлення до  учнів до  вивчення рідної мови, всіляко стимулюють  розвиток усного мовлення  учнів, виховують гуманістично-моральні якості.  Середній рівень навчальних досягнень  учнів початкових класів з основних предметів достатній, а саме: з української мови -8б., з літературного читання -9б., з математики – 8,4.

Вчителі-словесники у минулому навчальному році продовжили  роботу над темою:  “Сучасний урок  мови та літератури:формування в учнів загально пізнавальних умінь та навичок як основи розвитку  інтелектуальної культури особистості на прикладах  літературних художніх творів, сучасного літературного процесу“.   Основна освітня, розвиваюча, виховна мета: формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами державної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Для вирішення поставлених завдань вчителі на своїх уроках застосовують різні форми та методи роботи (традиційні та інноваційні), що сприяє вихованню гуманних, освічених людей, які здатні критично осмислювати суперечливу інформацію, давати їй відповідну оцінку з позицій загальнолюдських цінностей. У 2016-2017 н.р. вчителі-філологи брали активну участь у методичних заходах, що проводились у школі, районі, місті.

Уроки вчителя  зарубіжної літератури Васильєвої Л.М., української мови та літератури Сосновської Л.Г., Давиденко І.М., математики Ярмолюк О.С., Грачової О.А., біології та хімії Дуки В.С., музичного мистецтва Терещенко Л.А., англійської мови Бабко Г.М. Кобелєвої Л.М., історії Шенцева Є.В., фізичної культури  Сушко В.В., Куріленка В.М., образотворчого мистецтва  Торбенко І.В., географії Погребної Л.А., учителів початкових класів Онищенко М.М., Смалько Т.В., Геращенко С.Г. відповідають сучасним вимогам; обрані форми і методи сприяють формуванню  ключових  компетентностей,  виробляють уміння і навички  застосовувати знання на практиці.

Протягом навчального року було вирішено питання забезпечення школи практичним психологом, щодо фахового викладання інформатики. Але під час підготовки

 • Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників. Протягом 2016-2017 н. р. здійснено заходи з метою соціального захисту учнів:
 • оновлено банк даних учнів пільгових категорій, обстежено матеріально-побутові умови учнів, над якими встановлено опіку (6 чол.), учнів, які перебувають на обліку як діти, що опинились у складних життєвих обставинах (0 чол.), схильні до правопорушень, бродяжництва (2-1) (вересень-жовтень 2016, березень-квітень 2017);
 • учні пільгових категорій відвідали новорічну виставу в Театрі юного глядача на Липках(22-25.12.2016) та новорічну виставу в БДЮТ (24.12.2016) за запрошеннями з подарунками, наданими РУО за бюджетні кошти.
 • Харчування у 2016-2017 н.р. за кошти бюджету отримували одноразове гаряче харчування учні 1-4 класів, учні 5-9 класів, над якими встановлено опіку (3 уч.).

У школі працює медична сестра.

Позитивним результатом є і зниження рівня травматизму учнів у школі.

1.8.     Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості навчального  закладу  до управління його діяльністю;  співпраця  з громадськими організаціями. Протягом 2016-2017 н. р. проведено заходи в рамках діяльності шкільного „трикутника”. Традиційною для школи є взаємодія адміністрації навчального закладу, органів учнівського самоврядування та батьківської  ради з метою створення у школі комфортних і психологічно сприятливих умов  учням для  навчання, здобуття соціального досвіду, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку, батькам для виховання, вчителям — для здійснення педагогічної діяльності. Тому планування роботи на начальний рік та проведення таких загальношкільних заходів як свято Першого дзвоника (01.09.2016), Свято Останнього дзвоника (26.05.2017), урочисте вручення документів про освіту випускникам 11-го класу (27.06.2017) та випускникам 9-х класів (14.06.2017), новорічні свята (грудень 2016), здійснюється спільно. Прикладом такої взаємодії є і доброчинні акції.

Батьки залучались до організації та проведення виховних заходів. Проведено батьківські збори, засідання шкільної батьківської ради.  Питання співпраці сім’ї та школи щодо навчання, виховання та розвитку дітей розглядались на батьківських зборах та на засіданнях шкільної батьківської ради.  За безпосередньої участі батьківської громади складався проект робочого навчального плану на 2017/2018 н. р. (лютий-травень 2017). Голова шкільної батьківської ради М’якота Я. О. була членом комісії з атестації навчального закладу.